ENERGIPIL

IMG 2637

PLANT ENERGIPIL 


Energipil er unik som energiafgrøde. Høj tilvækst, gode miljøegenskaber og ikke mindst en økonomisk attraktiv afgrøde for dig som landmand.


Især er energipilens miljøegenskaber vigtige i relation til de krav der i dag stilles til det moderne landbrug. Landbruget skal sænke sit forbrug af pesticider, reducerer sin udvaskning af næringssalte og være med til at sikre fremtidens drikkevand.
Gennem dyrkning af energiskov på landbrugsjord har du den mulighed som landmand, at du kan fortsætte med at dyrke en landbrugsafgrøde der giver fleksibilitet på gårdniveauder, nu hvor der er stigende fokus på miljøet og de krav der nu stilles.

Hvis der på gårdniveau er tale om harmoniproblemer, kan energiskov indføres i afgrødevalget og dermed mindske gårdens miljøpåvirkning. Dernæst kan energiskov i rigtig mange områder placeres strategisk på arealer hvorfra der afstrømmer næringssalte til følsom natur. Det kan åbne mulighed for at landmanden ”bag ved” kan dyrke konventionelt.

SÆSON OG DYRELIV


Der dyrkes i dag energipil på ca. 4000 ha. i Danmark. Arealet er stødt stigende idet økonomien er yderst fornuftig sammenholdt med fx korndyrkning. Energipil høstes i vinterhalvåret, derfor er afgrøden også velegnet til sæsonudjævning. - Altså man flytter en del af sit normale markarbejde fra sommer/efterår til vinter.

En ikke uvæsentlig følgevirkning af at dyrke energipil er, at vildtet har optimale betingelser. Vildtbestanden vokser og især agerhønen, der i det mere traditionelle og intensive landbrug er truet, er for alvor vendt tilbage. Desuden skaber pilen også gode betingelser for andet vildt, herunder fasaner, rådyr og andet større klovbærende vildt.

Læs mere om Jagtpil
Fasan Jagt Jagtpil Pil Nyvraa

FORDELE VED ENERGIPIL


- Høj tilvækst med godt udbytte

- Økonomisk attraktiv

- Reduktion af pesticider

- Du kan få hektarstøtte

- Attraktive miljøegenskaber

- Mindsker din miljøpåvirkning

- Optager uhensigtsmæssige næringssalte

Skærmbillede 2022 05 12 Kl. 09.24.13

PLANTNING AF PIL


Vi kan plante dine marker med enten energi- eller jagtpil. Vi har et specialiseret hold og kommer med mandskab, maskiner, udstyr og plantemateriale. 

Energipil er til dig som ønsker en unik energiafgrøde. Den har høj tilvækst, gode miljøegenskaber og er en god økonomisk attraktiv afgrøde.

Jagtpil er godt til at skabe et åndehul i terrænet. Mange planter jagtpil for at skabe gode faciliteter for råvildt. Dyrene nyder godt af de sukkerholdige pileskud. 

Ønsker du yderligere information om høst og priser, kan du kontakte os på tlf. 9696 6200. 


Plantning af pil

HVAD ER FORSKELLEN PÅ ENERGIPIL OG JAGTPIL?


ENERGIPIL


Tora:
En meget nem energipil, der giver nogle af de højeste høstudbytter i markbruget. Tora sætter lange, let snoede stammer og ikke så mange sideskud, som mange andre energipil typer. Det gør at specielt pürsch på hårvildt er spændende, da man kan gå for enden af marken og spotte ned igennem rækkerne, hvor dyrene ligger. Når dyrene er spottet, er det op til jægerens pürsch egenskaber at nærme sig dyrene.

Inger:
Energi sort der på velplejet og passet areal godt kan opnå 4 meters tilvækst i planteåret.

Tordis:
En meget etableringssikker pilesort. den breder sig med mange sideskud fra roden efter to år. Ved optimal pasning og rimelige vækstbetingelse, når den 3-4 meter i højden i etableringsåret.

Fremspiringsprocenten på et veletableret såbed er ca. 95 % ved optimal pasning. På jord med stort ukrudts tryk vil fremspiringsprocenten normalt være lavere.

Bjørn:
Etableringssikker på både tør og fugtig jord. Meget kraftig hovedstamme og busket vækst.

KØB ENERGIPIL STIKLINGER

JAGTPIL


Karin:
En af de foretrukne pil til klovbærende vildt. Karin kræver en god jord med vandholdende evne for sikker etablering.

Gudrun:
En sort der ikke bliver så høj i sin tilvækst, men sætter mange skud efter nedklipning. Gudrun har store og brede blade og er en klon som vildtet er glad for at stå i da den yder god dækning (og tilsyneladende smager godt) 

Torhild:
Fantastisk jagtpil. Nem at etablere med mange skud. Har stor tilvækst.

KØB JAGTPIL STIKLINGER

HØST AF PIL


Vi tilbyder høst af energipil over hele landet og aftager også gerne flis på rod. Ønsker du yderligere information om høst og priser, kan du kontakte os på tlf. 9696 6200. 

Vi kører med en John Deere finsnitter. Her kan vi også beskære større og tykkere pilegrene. 


SKRIV TIL OS
Skærmbillede 2023 10 30 Kl. 14.40.28 Kopi (2)
IMG 9155 Kopi

ENERGISKOV
- HVOR OG HVORFOR?


Er der landskabsmæssig betragtning og områder hvor energiskov bør fremmes og andre områder hvor energiskov bør undgås?

Generelt mener vi at energiskov passer ind mange steder, men der er afgjort arealer hvor man skal være kritisk med placering af energiskov, hvis det er landskabsmæssige hensyn.

Vi opfordre derfor altid landmænd, der ønsker at plante energipil, til at vise hensyn til naboer. Når det så er sagt så høster man kun på arealerne hvert eller hvert andet år, så der er jo en variation i ”udsigten” om man vil.

Dernæst kan nogle af de konventionelle markafgrøder så som raps og majs også tage en del af udsigten. Det er en kendsgerning at landmænd med køer år efter år dyrker majs på de samme arealer, da afgrøder jo performer bedre og bedre.

Husk, at det f.eks ikke er tilladt at plante nær gravhøje, i § 3 arealer, i Natura 2000 arealer hvis arealet ligger indenfor fuglebeskyttelsesområdet, i beskyttelseslinierne langs kysterne og visse åer samt ådale.

Rådfør dig altid med din konsulent der kan give dig sikkerhed for hvordan det forholder sig på din ejendom.

REDUKTION AF PESTICIDER

Landbrugets forbrug af pesticider er steget over de sidste år. Der er en politisk målsætning om at forbruget skal ned. Hvor vidt dette er realistisk skal være usagt.

Fakta er at der ved moderne dyrkning af energipil ikke er et stort forbrug af pesticider.

Her sikres der altså at man passer på bl.a. sit grundvand og det omgivende vandmiljø i det hele taget. Dette er et godt argument i relation til at man som landbrug eller virksomhed passer på sit vandmiljø. Dit forbrug af pesticider som gennemsnit vil falde hvis du i dag dyrker konvensionelle landbrugsafgrøder.
Pil (2) (1) (1)

ENERGIPIL HAR MANGE FORDELE FOR DIG SOM LANDMAND. LÆS MERE OM DET HER.

Grøngødning0114

LANDBRUGETS MILJØKORT


Dansk landbrug kan altså med gode argumenter for alvor kaste sig over denne afgrøde, der får miljø-, energi- og landbrugspolitikken til at hænge sammen. Vi plejer, at kalde det for ”Landbrugets miljøkort” vi kan spille ind i den politiske debat, der ofte giver landbruget imageproblemer. Her har vi at gøre med en afgrøde, der kan skabe politisk velvilje ved dens positive miljømæssige egenskaber.

ENERGIPIL
OG NÆRINGSSALTE


Energipilen findes især de følsomme områder med store vandindvindings interesser og i områder beliggende op til f.eks. fjorde velegnet til at kunne sikre en øget optagelse af næringssaltene og dermed hindre en del af den udvaskning, der finder sted.

Store dele af det danske landbrugsareal er nu indeholdt i det der kaldes ”Natura 2000”. Dette er områder, der er specielt følsomme for påvirkning af bl.a. øget kvælstof. I alt er 8,3% af landarealet udpeget. Følgevirkningerne for de områder, der ligger op til de områder er store. I områderne kan landmanden ikke længere foretage et frit afgrødevalg.

Afgrøden skal være i stand til at optage næringssaltene og her er energipil interessant. I forlængelse heraf er også vandrammedirektivets implementering meget interessant og giver muligheder for energiskov. Her ikke et ord om, om vi finder Grøn Vækst fair i forhold til landbruget, men kun en konstatering af, at det forholder sig sådan!

Pil Stammer

PLANTNING AF PIL


Vi kan plante dine marker med enten energi- eller jagtpil. Vi har et specialiseret hold og kommer med mandskab, maskiner, udstyr og plantemateriale. 

Energipil er til dig som ønsker en unik energiafgrøde. Den har høj tilvækst, gode miljøegenskaber og er en god økonomisk attraktiv afgrøde.

Jagtpil er godt til at skabe et åndehul i terrænet. Mange planter jagtpil for at skabe gode faciliteter for råvildt. Dyrene nyder godt af de sukkerholdige pileskud. 

Ønsker du yderligere information om høst og priser, kan du kontakte os på tlf. 9696 6200. 

DYRKNINGSMANUAL

- Energipil

 

En vejledning i forhold til det praktiske i dyrkning af energipil, herunder arealer, forberedelse af såbed, dyrkning, renholdelse mm.

Dyrkningsmanual Energipil

10 punkts guide

- plantning af pilestiklinger


En kort og overskuelig vejledning i plantning af pilestiklinger. Pil skal plantes i perioden midt marts til midt juni. Læs den fulde vejledning i linket herunder.

10 punkts guide